post-image

[Thực hành] Thực thi các câu lệnh CRUD trên CSDL có sẵn

Mục tiêu Luyện tập với các lệnh thao tác CRUD với dữ liệu trong bảng.  Mô tả bài toán Hướng dẫn nộp bài: Up code lên github Paste link github vào phần nộp bài Cho sẵn một một database có bảng customers. Import bảng customers vào trong CSDL. Thực hành với các

post-image

[Bài đọc] Các câu lệnh CRUD trong MySQL

Lệnh INSERT Câu lệnh INSERT INTO được sử dụng để chèn một bản ghi mới vào bảng.  Cú pháp:  Cách 1: Sử dụng khi bạn chỉ định một số cột sẽ chèn dữ liệu vào. Trong đó:   table_name là tên của bảng column1, column2,… là tên các cột value1, value2,

post-image

[Bài tập] Validate form đăng ký

Mục tiêu Luyện tập triển khai cơ chế validate trong Spring MVC. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một tính năng cho phép người dùng thực hiện đăng ký lên hệ thống.Form đăng ký cho phép người dùng nhập các thông tin của tài khoản, hệ

post-image

[Thực hành] Custom Validation

Mục tiêu Luyện tập tạo các validator tuỳ biến.  Mô tả Trong phần này, chúng ta phát triển một chức năng cho phép validate số điện thoại của người dùng. Ứng dụng cho phép nhập vào số điện thoại và hiển thị thông báo tương ứng với giá trị của

post-image

[Thực hành] Validating Form Input

Mục tiêu  Luyện tập validate các trường dữ liệu trong form. Mô tả  Trong phần này chúng ta sẽ phát triển chức năng cho phép validate thông tin của người dùng. Chức năng này cho phép nhập vào thông tin người dùng và hiển thị các thông báo tương ứng

post-image

Validation trong Spring MVC

1. Giới thiệu Validation là thao tác cho phép ứng dụng kiểm tra dữ liệu nhập vào bởi người dùng để đảm bảo tính hợp lý và chính xác khi xử lý các thao tác nghiệp vụ. Chẳng hạn, khi cần nhập địa chỉ email, ứng dụng cần đảm bảo email

post-image

[Bài tập] Nâng cấp ứng dụng Bức ảnh của ngày

Mục đích Luyện tập sử dụng Spring Data Repository để thực hiện ORM. Mô tả Clone dự án Bức ảnh của ngày đã thực hiện bằng Hibernate, push lên một repository mới. Sau đó tiến hành nâng cấp, đồng thời bổ sung tính năng phân trang để xem comment.

post-image

[Bài tập] Mở rộng ứng dụng Blog

Mục tiêu Luyện tập sử dụng các thao tác nâng cao với JPA: Truy vấn, Phân trang, Sắp xếp, Join… Mô tả Trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng Blog ở bài trước, các tính năng được mở rộng là: Quản lý Danh mục (Category)

post-image

[Thực hành] Quản lý khách hàng: Phân trang và tìm kiếm

Mục tiêu Luyện tập triển khai phân trang (pagination) trong Spring Data JPA. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ bổ sung các chức năng sau cho ứng dụng Quản lý khách hàng: Phân trang danh sách khách hàng Tìm kiếm khách hàng Hướng dẫn Bước 1: Cập nhật phương

post-image

Formatter

Formatter cũng hoạt động giống như converter, tức là chuyển đổi một kiểu dữ liệu sang kiểu dữ liệu khác. Tuy nhiên, kiểu dữ liệu nguồn của Formatter là String, trong khi đó converter có thể làm việc với bất cứ kiểu dữ liệu nguồn nào. Formatter phù hợp hơn

post-image

Converter

Spring Converter là một đối tượng được dùng để chuyển đổi kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Chẳng hạn, chúng ta có thể biểu diễn cùng một ngày theo những định dạng khác nhau, chẳng hạn như: “December 25, 2016,” 12/25/2016,” “2016-12-25”. Mặc định, Spring sẽ sử dụng

post-image

Spring Data Repositories

Các khái niệm chính Mục đích của Spring Data repository là giúp giảm thiểu lượng code thông thường lặp đi lặp lại ở tầng truy xuất dữ liệu. Interface chính của Spring Data repository là Repository. Interface này xác định lớp entity mà nó quản lý và kiểu dữ liệu

post-image

Spring Data web support

Spring Data web support là khả năng của Spring Data hỗ trợ các thao tác cho tầng web. Cụ thể hơn, Spring Data Web giúp tự động hoá việc chuyển đổi từ dữ liệu của request sang thành các đối tượng khác. Để kích hoạt Spring Data web support, có

post-image

[Thực hành] Ứng dụng quản lý khách hàng

Mục tiêu Luyện tập việc sử dụng Spring JPA với Hibernate. Điều kiện Có kiến thức căn bản về việc sử dụng Spring JPA với Hibernate. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng quản lý khách hàng, sử dụng JPA và Hibernate. Ứng dụng

post-image

[Bài tập] Tạo ứng dụng Blog

Mục tiêu Luyện tập lưu trữ dữ liệu sử dụng Spring Data JPA và Hibernate. Điều kiện Có kiến thức căn bản về việc sử dụng Spring Data JPA và Hibernate. Mô tả Trong phần này chúng ta sẽ phát triển một ứn dụng viết blog cá nhân. Ứng dụng

post-image

[Thực hành] Upload file

Mục tiêu Luyện tập upload file trong ứng dụng Spring MVC. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng gallery ảnh đơn giản. Ứng dụng có các chức năng chính: Upload file ảnh Hiển thị danh sách các ảnh đã upload Xem các ảnh đã

post-image

[Thực hành] Ứng dụng login

Mục tiêu Luyện tập sử dụng Controller. Luyện tập sử dụng cơ chế Data Binding thông qua @ModelAttribute. Điều kiện Biết cách sử dụng Controller. Biết cách sử dụng cơ chế Data Binding thông qua @ModelAttribute. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng Login đơn