post image

[Thực hành] Thực thi các câu lệnh CRUD trên CSDL có sẵn

Mục tiêu Luyện tập với các lệnh thao tác CRUD với dữ liệu trong bảng.  Mô tả bài toán Hướng dẫn nộp bài: Up code lên github Paste link github vào phần nộp bài Cho sẵn một một database có bảng customers. Import bảng customers vào trong CSDL. Thực hành với các

post image

[Bài đọc] Các câu lệnh CRUD trong MySQL

Lệnh INSERT Câu lệnh INSERT INTO được sử dụng để chèn một bản ghi mới vào bảng.  Cú pháp:  Cách 1: Sử dụng khi bạn chỉ định một số cột sẽ chèn dữ liệu vào. Trong đó:   table_name là tên của bảng column1, column2,… là tên các cột value1, value2,

post image

[Bài tập] Validate form đăng ký

Mục tiêu Luyện tập triển khai cơ chế validate trong Spring MVC. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một tính năng cho phép người dùng thực hiện đăng ký lên hệ thống.Form đăng ký cho phép người dùng nhập các thông tin của tài khoản, hệ

post image

[Thực hành] Custom Validation

Mục tiêu Luyện tập tạo các validator tuỳ biến.  Mô tả Trong phần này, chúng ta phát triển một chức năng cho phép validate số điện thoại của người dùng. Ứng dụng cho phép nhập vào số điện thoại và hiển thị thông báo tương ứng với giá trị của

post image

[Thực hành] Validating Form Input

Mục tiêu  Luyện tập validate các trường dữ liệu trong form. Mô tả  Trong phần này chúng ta sẽ phát triển chức năng cho phép validate thông tin của người dùng. Chức năng này cho phép nhập vào thông tin người dùng và hiển thị các thông báo tương ứng

post image

Validation trong Spring MVC

1. Giới thiệu Validation là thao tác cho phép ứng dụng kiểm tra dữ liệu nhập vào bởi người dùng để đảm bảo tính hợp lý và chính xác khi xử lý các thao tác nghiệp vụ. Chẳng hạn, khi cần nhập địa chỉ email, ứng dụng cần đảm bảo email

post image

[Bài tập] Nâng cấp ứng dụng Bức ảnh của ngày

Mục đích Luyện tập sử dụng Spring Data Repository để thực hiện ORM. Mô tả Clone dự án Bức ảnh của ngày đã thực hiện bằng Hibernate, push lên một repository mới. Sau đó tiến hành nâng cấp, đồng thời bổ sung tính năng phân trang để xem comment.

post image

[Bài tập] Mở rộng ứng dụng Blog

Mục tiêu Luyện tập sử dụng các thao tác nâng cao với JPA: Truy vấn, Phân trang, Sắp xếp, Join… Mô tả Trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng Blog ở bài trước, các tính năng được mở rộng là: Quản lý Danh mục (Category)

post image

[Thực hành] Quản lý khách hàng: Phân trang và tìm kiếm

Mục tiêu Luyện tập triển khai phân trang (pagination) trong Spring Data JPA. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ bổ sung các chức năng sau cho ứng dụng Quản lý khách hàng: Phân trang danh sách khách hàng Tìm kiếm khách hàng Hướng dẫn Bước 1: Cập nhật phương