post image

Tìm hiểu về ORM

ORM (Object-Relational Mapping) là kỹ thuật liên kết giữa các đối tượng trong lập trình với các đối tượng trong CSDL. Khi sử dụng lập trình hướng đối tượng và CSDL quan hệ, ORM sẽ giúp ánh xạ các lớp đến các bảng và các đối tượng đến các bản

post image

Annotation @ModelAttribute

Một trong những annotation quan trọng nhất trong Spring MVC. Thông thường, controller có thể chuyển tập các model attribute tới cho front controller (và nhờ đó view có thể truy cập các model atrribute này) bằng cách sử dụng kiểu trả về ModelAndView, hoặc bằng cách thông qua tham

post image

Tạo form

1. Xử lý command object Command Object là tên gọi cho đối tượng đứng sau mỗi form trong Spring MVC, các đối tượng này lưu giữ giá trị của các trường của một form, các thuộc tính của các đối tượng này được get và set bởi framework dựa theo