post image

TẠI SAO LẬP TRÌNH VIÊN NÊN BIẾT CÁCH SỬ DỤNG LINUX?

Mình nhấn mạnh từ “nên”, nghĩa là không bắt buộc, nghĩa là bạn vẫn có thể trở thành lập trình viên mà không cần phải biết cách dùng Linux. Nhưng nếu bạn muốn trở thành một lập trình viên “hợp thời”, muốn khám phá những giải pháp công nghệ hiện

post image

Stored Procedure trong MySQL

Stored Procedure là gì? Stored Procedure tương tự như thủ tục hoặc phương thức trong các ngôn ngữ lập trình nhưng giới hạn trong các thao tác truy vấn dữ liệu mà câu lệnh SQL của hệ quản trị cơ sở dữ liệu đó cung cấp. Cơ chế của Stored

post image

Index trong Mysql và cách sử dụng

Một số database là một cấu trúc dữ liệu để cải thiện tốc độ của các hoạt động trong một bảng. Chỉ số có thể được tạo ra bằng cách sử dụng một hoặc nhiều cột, cung cấp cơ sở cho việc tra cứu ngẫu nhiên cả hai nhanh chóng

post image

Sự khác nhau giữa HTTP và HTTPS

Mỗi khi mở trình duyệt web ra và nhập vào đó bất kỳ địa chỉ nào, bạn thấy ở một số trang tự động thêm tiền tố https:// hoặc HTTPS:// vào đằng sau địa chỉ URL của website đó. Vậy chúng là gì, và tại sao có website  lại là

post image

Kiểm thử (Mockito) trong Spring MVC

Kiểm thử tích hợp là các phép kiểm thử kiểm tra mối giao tiếp đầu/cuối giữa các thành phần của hệ thống. Ví dụ như kiểm tra hành vi của backend trước request của frontend. Thư viện Kiểm thử tích hợp trong Spring MVC cũng yêu cầu một framework kiểm

post image

IoC Container trong Spring là gì ?

IoC Container trong Spring chính là lõi của Spring Framework. IoC Container sẽ tạo ra các đối tượng, nối chúng lại với nhau, cấu hình chúng, và quản lý vòng đời của chúng từ khi tạo ra đến khi bị hủy. IoC Container sử dụng DI (Dependency Injection) để quản lý

post image

Cấu hình Spring MVC bằng Class(WebApplicationInitializer và WebConfig)

Bài này mình sẽ hướng dẫn config Spring MVC bằng class sử dụng project Gradle. Project như sau: build.gradle plugins { id ‘java’ id ‘war’}group ‘casestady_module4’version ‘1.0-SNAPSHOT’sourceCompatibility = 1.8repositories { mavenCentral()}dependencies { compile group: ‘javax.servlet’, name: ‘javax.servlet-api’, version: ‘3.1.0’ compile group: ‘org.springframework’, name: ‘spring-core’, version: ‘4.3.17.RELEASE’ compile group: ‘org.springframework’, name: