[Bài đọc] Class ModelAndView

1. Tổng quan

Class ModelAndView có nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo ra các hồi đáp (response). Các thể hiện của ModelAndView giúp dễ dàng tạo liên kết giữa data model và view. Trong đó data model là đối tượng chứa dữ liệu để hiển thị lên view.

Dòng lệnh dưới đây là cú pháp tạo một liên kết dữ liệu giữa model và view.

new ModelAndView(logical_name_of_view,logical_name_of_model_data, actual_value_of_model_data);

  Trong đó:

      – logical_name_of_view: tên của view chúng ta muốn hiển thị dữ liệu.

      – logical_name_of_model_data: tên của đối tượng chứa dữ liệu.

      – actual_value_of_model_data: đối tượng chứa dữ liệu.

Sau đây là ví dụ sử dụng đối tượng ModelAndView để hiển thị dữ liệu lên view:

@GetMapping("/products")
public ModelAndView listProducts(){
List<Product> products = productService.findAll();
ModelAndView modelAndView = new ModelAndView("/product/list","products",products);
return modelAndView;
}

Trong đó:

      – “/product/list” : tên của view chúng ta muốn hiển thị dữ liệu

      – “products” : tên của đối tượng chứa dữ liệu

      – products: đối tượng chứa dữ liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.