[Bài đọc] Class ModelMap

1. Tổng quan

Class ModelMap là lớp con của LinkedHashMap được sử dụng trong việc xây dựng data model bằng sử dụng kiểu dữ liệu cặp gồm key và value. ModelMap sử dụng phương thức addAttribute() để tạo liên kết giữa model và tên logic trong model. Thuộc tính đặt trong ModelMap có thể sử dụng để hiển thị dữ liệu dạng form trong sự kiện submit form.

Các hàm tạo:

  • ModelMap().
  • ModelMap(java.lang.Object attributeValue).
  • ModelMap(java.lang.String attributeName, java.lang.Object attributeValue)

Các phương thức:

Trong đó:

        attributeName: tên của model (không được null)

        attributeValue: giá trị của model (có thể null)

Sau đây là ví dụ sử dụng ModelMap:

@GetMapping("/printViewPage")
public String passParametersWithModelMap(ModelMap map) {
map.addAttribute("welcomeMessage", "welcome");
map.addAttribute("message", "Baeldung");
return "viewPage";
}

Leave a Reply

Your email address will not be published.