post-image

[Bài tập] Mở rộng ứng dụng Blog

7. Spring Data Repository

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng các thao tác nâng cao với JPA: Truy vấn, Phân trang, Sắp xếp, Join…

Mô tả

Trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng Blog ở bài trước, các tính năng được mở rộng là:

 • Quản lý Danh mục (Category)
 • Phân trang các bài viết
 • Sắp xếp các bài viết theo thời gian được tạo
 • Tìm kiếm bài viết
 • Hiển thị các bài viết theo từng danh mục
 • Hiển thị tên của Category khi xem một bài viết

Hướng dẫn

Bước 1: Thêm các chức năng quản lý danh mục

 • Tạo danh mục mới
 • Xem danh sách danh mục
 • Xoá danh mục
 • Chỉnh sửa danh mục

Mỗi danh mục có thuộc tính là tên của danh mục đó.

Bước 2: Thay đổi lớp Post để tham chiếu đến một danh mục

 • Chỉnh sửa chức năng tạo post mới, cho phép chọn danh mục
 • Chỉnh sửa chức năng xem danh sách post, hiển thị tên danh mục
 • Chỉnh sửa chức năng cập nhật post, cho phép chọn dạnh mục

Bước 3: Sử dụng Pageable để phân trang danh sách các bài viết

Bước 4: Sử dụng Sort để sắp xếp bài viết theo thời gian được tạo

Bước 5: Triển khai chức năng tìm kiếm bài viết theo tiêu đề

Bước 6: Tạo menu bao gồm các danh mục

Bước 7: Hiển thị danh sách bài hát của danh mục

Bước 8: Bổ sung tên của danh mục khi xem một bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published.