[Bài tập] Sử dụng thymeleaf cho ứng dụng quản lý sản phẩm

2. Spring MVC

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng Thymeleaf.

Điều kiện

Có kiến thức căn bản về Thymeleaf.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ cập nhật ứng dụng Quản lý sản phẩm  đã phát triển ở trong bài trước để chuyển đổi sang sử dụng Thymeleaf thay vì JSP như hiện tại.

Hướng dẫn

Bước 1: Thêm thư viện Thymeleaf vào trong ứng dụng

Bước 2: Thay đổi cấu hình của viewResolver để sử dụng Thymleaf

Bước 3: Tạo các file .html và sử dụng cú pháp của Thymeleaf để thay đổi cho các file .jsp cũ

Leave a Reply

Your email address will not be published.