post-image

[Bài tập] Tạo ứng dụng Blog

6. JPA

Mục tiêu

Luyện tập lưu trữ dữ liệu sử dụng Spring Data JPA và Hibernate.

Điều kiện

Có kiến thức căn bản về việc sử dụng Spring Data JPA và Hibernate.

Mô tả

Trong phần này chúng ta sẽ phát triển một ứn dụng viết blog cá nhân.

Ứng dụng có các chức năng sau:

  • Viết một bài blog mới
  • Hiển thị danh sách tóm tắt các blog
  • Cập nhật nội dung một blog
  • Xem nội dung một blog
  • Xoá một blog

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo dự án và khai báo các thư viện

Bước 2: Tạo cấu trúc thư mục của ứng dụng theo Repository

Bước 3: Tạo lớp cấu hình cho ứng dụng, chẳng hạn ApplicationConfig

Bước 4: Tạo model

Bước 5: Tạo repository

Bước 6: Tạo service

Bước 7: Tạo controller

Bước 8: Cập nhật các bean repository và service trong lớp cấu hình

Bước 9: Viết chức năng tạo blog mới

Bước 10: Viết chức năng hiển thị tóm tắt danh sách blog

Bước 11: Viết chức năng đọc 1 bài blog

Bước 12: Viết chức năng cập nhật 1 bài blog

Bước 13: Viết chức năng xoá 1 bài blog

Lưu ý: Ứng dụng này sẽ được tiếp tục phát triển trong các bài tiếp theo

Hướng dẫn nộp bài:

Up code lên github

Paste link github vào phần nộp bài và nhấn Submit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.