post-image

[Bài tập] Validate form đăng ký

8. Validation

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập triển khai cơ chế validate trong Spring MVC.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một tính năng cho phép người dùng thực hiện đăng ký lên hệ thống.
Form đăng ký cho phép người dùng nhập các thông tin của tài khoản, hệ thống sẽ tiến hành validate dữ liệu trước khi thực hiện các thao tác lưu trữ thông tin người dùng vào CSDL.

Để hoàn thành bài thực hành, học viên cần:

  • Đưa mã nguồn lên GitHub
  • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo dự án Spring MVC

Bước 2: Tạo cấu trúc của dự án.

Bước 3: Thêm springframeword và thymeleaf, validate dependencies trong file build.grade

Bước 4: Cấu hình cho ứng dụng

Bước 5: Tạo lớp User trong thư mục model, validate dữ liệu

  • Firstname, lastname bắt buộc, có độ dài tối thiểu 5, tối đa 45 ký tự
  • Phonenumber đúng quy tắc của sđt
  • Age >=18
  • Email đúng quy tắc của email

Bước 6: Xây dựng interface UserService

Bước 7: Xây dựng 1 class Implement interface UserService

Bước 8: Tạo controller FormController với phương thức GetMapping và PostMapping

Trong phương thức Post lưu ý validate dữ liệu trước khi lưu vào CSDL

Bước 9: Tạo view index.html hiển thị form nhập dữ liệu User

Bước 10: Tạo view result.html hiển thị thông báo đăng ký thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.