[Thực hành] Quản lý khách hàng sử dụng RESTful

Mục tiêu Luyện tập triển khai RESTful webservice trong một ứng dụng Spring MVC. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng quản lý khách hàng, ứng dụng này chỉ bao gồm phần back-end, cung cấp các API để thao tác với khách hàng: Trả

[Bài đọc] RestTemplate

Tương tự như nhiều lớp template khác, chẳng hạn như JdbcTemplate và HibernateTemplate, lớp RestTemplate cũng được thiết kế để thực hiện các chức năng phức tạp gọi đến các REST services. Bảng sau tóm tắt các phương thức RestTemplate ánh xạ các phương thức HTTP: RestTemplate method Phương thức HTTP

[Bài đọc] So sánh giữa Webservice RESTful và SOAP

Tổng quan về web service (dịch vụ web) Một dịch vụ Web (web service), là thuật ngữ rất rộng, là một phương thức giao tiếp giữa hai ứng dụng hoặc các thiết bị điện tử trên World Wide Web (WWW). Các Web service có hai loại: SOAP (Simple Object Access

[Bài đọc] Spring và các RESTful web services

REST là viết tắt của Representational State Transfer. Nó là một kiểu kiến ​​trúc có thể được sử dụng để thiết kế các dịch vụ web, có thể được sử dụng từ nhiều khách hàng khác nhau. Ý tưởng cốt lõi là, thay vì sử dụng các cơ chế phức

[Bài đọc] Web services

Một web service là cách giao tiếp giữa hai hoặc nhiều ứng dụng được phát triển cho các nền tảng khác nhau. Các service này độc lập với các trình duyệt và hệ điều hành qua đó dễ dàng giao tiếp và nâng cao hiệu suất để phù hợp với