[Thực hành] Quản lý điện thoại

Mục tiêu Luyện tập triển khai AJAX trong một ứng dụng web sử dụng jQuery. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng quản lý điện thoại, trong đó có các chức năng: Xem danh sách các điện thoại Thêm một điện thoại mới Chỉnh sửa thông

[Bài đọc] JQuery Ajax và kiến thức cơ bản

AJAX – “Asynchronous JavaScript and XML” – là một bộ công cụ cho phép load dữ liệu từ server mà không yêu cầu tải lại trang. Nó sử dụng chức năng sẵn có XMLHttpRequest(XHR) của trình duyệt để thực hiện một yêu cầu đến server và xử lý dữ liệu

[Bài đọc] AJAX

AJAX là gì? AJAX là viết tắt của JavaScript và XML không đồng bộ (Asynchronous JavaScript and XML).AJAX là một kỹ thuật mới để tạo ra các ứng dụng web tốt hơn, nhanh hơn và tương tác hơnvới sự trợ giúp của XML, HTML, CSS và Java Script. Ajax sử