[Bài đọc] Kiểm thử tích hợp trong Spring MVC

Kiểm thử tích hợp là các phép kiểm thử kiểm tra mối giao tiếp đầu/cuối giữa các thành phần của hệ thống. Ví dụ như kiểm tra hành vi của backend trước request của frontend. Thư viện Kiểm thử tích hợp trong Spring MVC cũng yêu cầu một framework kiểm

[Bài đọc] Automation Testing

1. Khái niệm Trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, thì kiểm thử tự động hay còn gọi là Automation testing đóng một vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng suất kiểm thử, giảm thiểu lỗi cũng như sự nhàm chán với việc kiểm thử bằng tay trong