post image

[Bài tập] Nâng cấp ứng dụng Bức ảnh của ngày

Mục đích Luyện tập sử dụng ORM theo đặc tả của JPA. Mô tả Clone dự án Bức ảnh của ngày đã thực hiện bằng Hibernate. Sau đó nâng cấp mã tại tầng persistence, vốn đang sử dụng Hibernate, thành sử dụng JPA.

post image

[Thực hành] Ứng dụng quản lý khách hàng

Mục tiêu Luyện tập việc sử dụng Spring JPA với Hibernate. Điều kiện Có kiến thức căn bản về việc sử dụng Spring JPA với Hibernate. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng quản lý khách hàng, sử dụng JPA và Hibernate. Ứng dụng

post image

[Bài tập] Tạo ứng dụng Blog

Mục tiêu Luyện tập lưu trữ dữ liệu sử dụng Spring Data JPA và Hibernate. Điều kiện Có kiến thức căn bản về việc sử dụng Spring Data JPA và Hibernate. Mô tả Trong phần này chúng ta sẽ phát triển một ứn dụng viết blog cá nhân. Ứng dụng

post image

Spring Data JPA

JPA – Java Persistence API JPA là một bộ đặc tả tiêu chuẩn của Java, trong đó mô tả các thao tác quản lý dữ liệu quan hệ trong các ứng dụng sử dụng Java. JPA bao gồm: Bộ API, được định nghĩa trong gói javax.persistence Java Persitence Query Language