post image

[Thực hành] Ứng dụng quản lý danh sách khách hàng

Mục tiêu Thực hành sử dụng một framework ORM phổ biến là hibernate để ánh xạ bộ nhớ của chương trình với database. Mô tả Bổ sung khả năng ngoại hóa cơ sở dữ liệu cho chương trình quản lý danh sách khách hàng. Hướng dẫn Bước 1: thăm dò

post image

Tìm hiểu về ORM

ORM (Object-Relational Mapping) là kỹ thuật liên kết giữa các đối tượng trong lập trình với các đối tượng trong CSDL. Khi sử dụng lập trình hướng đối tượng và CSDL quan hệ, ORM sẽ giúp ánh xạ các lớp đến các bảng và các đối tượng đến các bản