post image

[Bài tập] Nâng cấp ứng dụng Bức ảnh của ngày

Mục đích Luyện tập sử dụng Spring Data Repository để thực hiện ORM. Mô tả Clone dự án Bức ảnh của ngày đã thực hiện bằng Hibernate, push lên một repository mới. Sau đó tiến hành nâng cấp, đồng thời bổ sung tính năng phân trang để xem comment.

post image

[Bài tập] Mở rộng ứng dụng Blog

Mục tiêu Luyện tập sử dụng các thao tác nâng cao với JPA: Truy vấn, Phân trang, Sắp xếp, Join… Mô tả Trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng Blog ở bài trước, các tính năng được mở rộng là: Quản lý Danh mục (Category)

post image

[Thực hành] Quản lý khách hàng: Phân trang và tìm kiếm

Mục tiêu Luyện tập triển khai phân trang (pagination) trong Spring Data JPA. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ bổ sung các chức năng sau cho ứng dụng Quản lý khách hàng: Phân trang danh sách khách hàng Tìm kiếm khách hàng Hướng dẫn Bước 1: Cập nhật phương

post image

Formatter

Formatter cũng hoạt động giống như converter, tức là chuyển đổi một kiểu dữ liệu sang kiểu dữ liệu khác. Tuy nhiên, kiểu dữ liệu nguồn của Formatter là String, trong khi đó converter có thể làm việc với bất cứ kiểu dữ liệu nguồn nào. Formatter phù hợp hơn

post image

Converter

Spring Converter là một đối tượng được dùng để chuyển đổi kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Chẳng hạn, chúng ta có thể biểu diễn cùng một ngày theo những định dạng khác nhau, chẳng hạn như: “December 25, 2016,” 12/25/2016,” “2016-12-25”. Mặc định, Spring sẽ sử dụng

post image

Spring Data Repositories

Các khái niệm chính Mục đích của Spring Data repository là giúp giảm thiểu lượng code thông thường lặp đi lặp lại ở tầng truy xuất dữ liệu. Interface chính của Spring Data repository là Repository. Interface này xác định lớp entity mà nó quản lý và kiểu dữ liệu

post image

Spring Data web support

Spring Data web support là khả năng của Spring Data hỗ trợ các thao tác cho tầng web. Cụ thể hơn, Spring Data Web giúp tự động hoá việc chuyển đổi từ dữ liệu của request sang thành các đối tượng khác. Để kích hoạt Spring Data web support, có

Automation Testing

1. Khái niệm Trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, thì kiểm thử tự động hay còn gọi là Automation testing đóng một vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng suất kiểm thử, giảm thiểu lỗi cũng như sự nhàm chán với việc kiểm thử bằng tay trong