[Bài đọc] Template Layout

1. Định nghĩa và tham chiếu fragments Trong các template, ta thường có nhu cầu sử dụng các phần từ những template khác, chẳng hạn như các footer, các header, các menu… Để làm được điều đó, Thymeleaf cần chúng ta định ra các phần đó, được gọi là các

[Bài đọc] Vòng lặp trong Thymeleaf

1. Cơ bản về vòng lặp Để hiển thị các sản phẩm trong trang /WEB-INF/templates/product/list.html, chúng ta sẽ sử dụng các phần tử <div>. Mỗi sản phẩm của chúng ta sẽ được hiển thị trong một phần tử <div>, và như vậy, chúng ta sẽ cần tạo một template <div>

[Bài đọc] Views và View Resolvers

Views và View Resolvers trong Spring MVC Có hai interface trong Spring MVC phù hợp với core của hệ thống templating: org.springframework.web.servlet.Vieworg.springframework.web.servlet.ViewResolver Đây là các view model trong các ứng dụng. Nó cho phép sửa đổi, xác định trước hành vi bằng cách định nghĩa nó là các bean. Các

[Bài đọc] Giới thiệu về Thymeleaf

1. Template là gì? Template là một cách thức thông dụng để hiển thị kết quả của một request về cho người dùng. Template định nghĩa một khuôn mẫu sẵn, sau đó ứng dụng sẽ đổ dữ liệu vào template để tạo ra một response thực tế và trả về

[Thực hành] Ứng dụng quản lý danh sách khách hàng

Mục tiêu Luyện tập sử dụng Spring controller Mô tả Chuyển đổi một app web backend có sẵn, được viết bằng Java servlet thành sử dụng Spring MVC Hướng dẫn Bước 1: tiếp nhận dự án Tải app trong file đính kèm, thăm dò mã, thực hiện các cài đặt