[Bài đọc] Annotation @RequestMapping

Trong lớp controller bạn viết mỗi phương thức xử lý request để xử một action. Để báo cho Spring biết phương thức nào xử lý cho action nào thì bạn cần ánh xạ URI với phương thức bằng cách sử dụng loại annotation theorg.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping. Annotation RequestMapping dùng để ánh xạ

[Thực hành] Tạo ứng dụng Spring Greeting

Mục tiêu Luyện tập tạo và deploy ứng dụng Spring MVC. Điều kiện Biết cách tạo và deploy ứng dụng Spring MVC. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng Spring MVC cơ bản. Hướng dẫn được chia thành 2 phần: Tạo ứng dụng với một

[Thực hành] Ứng dụng quản lý danh sách khách hàng

Mục tiêu Luyện tập phát triển phần mềm web backend, sử dụng Spring MVC. Hướng dẫn Bước 1: tiếp nhận một dự án web backend sử dụng Java Servlet Tải file nén đính kèm, giải nén, mở dự án, làm các bước cài đặt cần thiết, build dự án và

[Bài đọc] Model 2 và mẫu thiết kế MVC

Nguồn: Spring MVC: A Tutorial (Second Edition), Paul Deck Có hai mô hình được sử dụng trong thiết kế ứng dụng web với Java, đó là Model 1 và Model 2. Model 1 là page-centric (lấy trang làm trung tâm) và chỉ phù hợp với những ứng dụng rất nhỏ. Model

[Bài đọc] Interface ViewResolver

Controller do người dùng định nghĩa trả về tên của view và các thông tin chi tiết khác tới Front Controller. Tên của view được trả về có kiểu là String, nên cần xử lý tiếp bởi ViewResolver. Dưới đây là một vài ViewResolvers có thể sử dụng để trả

[Bài đọc] Class ModelMap

Class ModelMap là lớp con của LinkedHashMap được sử dụng trong việc xây dựng data model bằng sử dụng kiểu dữ liệu cặp gồm key và value. ModelMap sử dụng phương thức addAttribute() để tạo liên kết giữa model và tên logic trong model. Thuộc tính đặt trong ModelMap có

[Bài đọc] Class ModelAndView

Class ModelAndView có nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo ra các hồi đáp (response). Các thể hiện của ModelAndView giúp dễ dàng tạo liên kết giữa data model và view. Trong đó data model là đối tượng chứa dữ liệu để hiển thị lên view. Dòng lệnh dưới đây

[Bài đọc] Controller

Spring controller nhận ủy quyền xử lý các request từ phía front controller. Công việc cơ bản của nó là nhận dữ liệu cần thiết từ front controller, xác định view cần sử dụng, triệu gọi lớp xử lý nghiệp vụ cần thiết, sắp xếp dữ liệu mà view cần

[Bài đọc] Front Controller DispatcherServlet

DispacherServlet hoạt động như một Front Controller trong các ứng dụng Spring MVC. Front Controller là bộ phận tiền nhận diện request, nhận diện mong muốn từ phía client cũng như các dữ liệu liên quan, tìm controller phù hợp và gửi dữ liệu liên quan tới để ủy quyền

[Bài đọc] Dependency Injection

Dependency Injection Có một quy tắc thiết kế quan trọng là các tầng khác nhau của hệ thống chỉ phụ thuộc tới interface. Việc tuân thủ quy tắc này giúp cho phần mềm dễ thay đổi hay mở rộng hơn. Tuy vậy, nếu không có phương pháp phù hợp, việc