[Bài đọc] Controller

Spring controller nhận ủy quyền xử lý các request từ phía front controller. Công việc cơ bản của nó là nhận dữ liệu cần thiết từ front controller, xác định view cần sử dụng, triệu gọi lớp xử lý nghiệp vụ cần thiết, sắp xếp dữ liệu mà view cần

[Bài đọc] Front Controller DispatcherServlet

DispacherServlet hoạt động như một Front Controller trong các ứng dụng Spring MVC. Front Controller là bộ phận tiền nhận diện request, nhận diện mong muốn từ phía client cũng như các dữ liệu liên quan, tìm controller phù hợp và gửi dữ liệu liên quan tới để ủy quyền

[Bài đọc] Dependency Injection

Dependency Injection Có một quy tắc thiết kế quan trọng là các tầng khác nhau của hệ thống chỉ phụ thuộc tới interface. Việc tuân thủ quy tắc này giúp cho phần mềm dễ thay đổi hay mở rộng hơn. Tuy vậy, nếu không có phương pháp phù hợp, việc

[Bài đọc] Spring Framework

Spring Framework là một thư viện mã nguồn mở, sử dụng để phát triển các ứng dụng doanh nghiệp. Nó bao gồm khoảng hai mươi module khác nhau. Spring là một framework giúp các nhà phát triển xây dựng những hệ thống và ứng dụng chạy trên JVM một cách

[Bài đọc] Ứng dụng Spring MVC đầu tiên

Nguồn: Spring MVC: A Tutorial (Second Edition), Paul Deck Ứng dụng springmvc-intro1 giới thiệu một ứng dụng Spring MVC cơ bản. Nó cho bạn thấy cách hoạt động của Spring MVC. Cấu trúc thư mục Hình 3.1 cho thấy cấu trúc thư mục của springmvc-intro1. Lưu ý rằng thư mục WEB-INF/lib chứa tất cả

[Bài đọc] Spring MVC

Spring Framework là một nền tảng mã nguồn mở phổ biến để phát triển ứng dụng Java EE. Nền tảng này được cài đặt đầy đủ các đặc tính của MVC pattern để xây dựng các ứng dụng Web. Spring Framework cung cấp một front controller để xử lý hoặc lắng nghe mỗi

[Bài đọc] Giới thiệu về Spring MVC

Nguồn: Spring MVC: A Tutorial (Second Edition), Paul Deck Spring MVC là một framework giúp các nhà phát triển viết các ứng dụng MVC nhanh hơn. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về những lợi ích của Spring MVC. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về một số thành

post image

Giới thiệu về Spring MVC

Spring MVC là một framework giúp các nhà phát triển viết các ứng dụng MVC nhanh hơn. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về những lợi ích của Spring MVC. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về một số thành phần cơ bản của Spring MVC, chẳng hạn