post image

[Thực hành] Form và Data Binding

Mục tiêu Luyện tập sử dụng form và data binding trong Spring MVC. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một tính năng nhỏ của ứng dụng quản lý nhân viên. Tính năng này cho phép nhập vào dữ liệu của một nhân viên và hiển thị

post image

[Thực hành] Upload file

Mục tiêu Luyện tập upload file trong ứng dụng Spring MVC. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng gallery ảnh đơn giản. Ứng dụng có các chức năng chính: Upload file ảnh Hiển thị danh sách các ảnh đã upload Xem các ảnh đã

post image

[Thực hành] Ứng dụng login

Mục tiêu Luyện tập sử dụng Controller. Luyện tập sử dụng cơ chế Data Binding thông qua @ModelAttribute. Điều kiện Biết cách sử dụng Controller. Biết cách sử dụng cơ chế Data Binding thông qua @ModelAttribute. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng Login đơn

post image

Annotation @ModelAttribute

Một trong những annotation quan trọng nhất trong Spring MVC. Thông thường, controller có thể chuyển tập các model attribute tới cho front controller (và nhờ đó view có thể truy cập các model atrribute này) bằng cách sử dụng kiểu trả về ModelAndView, hoặc bằng cách thông qua tham

post image

Tạo form

1. Xử lý command object Command Object là tên gọi cho đối tượng đứng sau mỗi form trong Spring MVC, các đối tượng này lưu giữ giá trị của các trường của một form, các thuộc tính của các đối tượng này được get và set bởi framework dựa theo