post-image

Cơ chế hoạt động của Authentication (Xác thực) trong Spring Security.

1. Tổng quan

Spring Security là gì?

Spring security là một framework của spring được tạo ra nhằm phục vụ việc Authentication(Xác thực) và Authorization (Phần quyền) cho các ứng dụng java. Chủ yếu sẽ là các ứng dụng web và rest service.

Cơ chế hoạt động của Authentication (Xác thực) trong Spring Security.

1. Mỗi request vào hệ thống sẽ được trải qua một tập các Filter, tập các filter này được quản lý bởi một springSecurityFilterChain, cụ thể ở đây là DelegatingFilterProxy. Bản chất fillterProxy này giữ một tập các filter đã được định nghĩa trước và lần lượt cho request đi qua filter một

2. Với mỗi Filter, sẽ có một authenticationProvider phù hợp tương ứng. Ví dụ khi filter lọc được username và password từ request đầu vào, nó sẽ tạo ra một object Authentication (UsernamePasswordAuthenticationToken) và bắn sang cho AuthentionManager xử lý. Authentication bản chất cũng giống thằng filter, nó quản lý một tập các AuthenticationProvider, mỗi AuthenticationProvider sẽ chịu trách nhiệm cho một phương cách xác thực của hệ thống. Trong list AuthentionProvider sẽ có một thằng chịu trách nhiệm xử lý object Authentication kia. Cụ thể m sẽ có demo trong các bài post sau.

3. AuthentionProvider sẽ kết hợp với userDetailsService của hệ thống để lôi ra các thông tin liên quan đến User bao gồm các thông tin cơ bản và thông tin mang tính phần quyền của user. Các thông tin này được gói gọn lại trong một cài đặt cụ thể của UserDetail.

4. Với dữ liệu có được từ userDetailsServiceAuthenticationProvider tiến hành xác thực với dữ liệu đầu vào từ request. Nếu việc Xác thực thành công, Một Object Authentication Sẽ được lưu vào trong SecurityContextHolder của spring. Việc xác thực kết thúc.

Tham khảo: https://kipalog.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.