Hướng dẫn tạo form login với Spring MVC

1. Tổng quan

Trong bài Hướng dẫn sử dụng form trong Spring MVC , chúng tôi sẽ trình bày cách thiết kế màn hình đăng ký gồm tên đăng nhập, mật khẩu và email.

Hướng dẫn sử dụng form trong Spring MVC – Các bước thực hiện

1/ Tạo một model tên SignUpForm

Nhập code cho SignUpForm

2/ Tạo một controller tên SignUpController

Nhập code cho SignUpController

package vn.giasutinhoc.spring5mvc.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;

import vn.giasutinhoc.spring5mvc.model.SignUpForm;

@Controller
public class SignUpController {

	/**
	 * Tạo một đối tượng signUpForm
	 * 
	 * @return SignUpForm
	 */
	@ModelAttribute("signUpForm")
	public SignUpForm setSignUpForm() {
		return new SignUpForm();
	}

	/**
	 * Hiển thị HTML form
	 * 
	 * @return String
	 */
	@GetMapping("/showSignUpForm")
	public String showForm() {
		return "signup-form";
	}

	/**
	 * Tạo user
	 * 
	 * @param signUpForm
	 * @param model
	 * @return String
	 */
	@PostMapping("/saveSignUpForm")
	public String saveUser(@ModelAttribute("signUpForm") SignUpForm signUpForm, Model model) {

		System.out.println("Username : " + signUpForm.getUserName());
		System.out.println("Password : " + signUpForm.getPassword());
		System.out.println("Email : " + signUpForm.getEmail());

		model.addAttribute("message", "User SignUp successfully.");
		model.addAttribute("user", signUpForm);

		return "signup-success";
	}
}

3/ Tạo một view tên signup-form.jsp bên trong thư mục views

Nhập code cho signup-form

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
	pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form"%>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Spring MVC 5 - form handling</title>
<link href="<c:url value="/resources/css/bootstrap.min.css" />"
	rel="stylesheet">
<script src="<c:url value="/resources/js/jquery-1.11.1.min.js" />"></script>
<script src="<c:url value="/resources/js/bootstrap.min.js" />"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="col-md-offset-2 col-md-7">
			<h2 class="text-center">Spring MVC 5 Form Handling Example -Sign up Form</h2>
			<div class="panel panel-info">
				<div class="panel-heading">
					<div class="panel-title">Đăng ký tài khoản mới</div>
				</div>
				<div class="panel-body">
					<form:form action="saveSignUpForm" cssClass="form-horizontal"
						method="post" modelAttribute="signUpForm">

						<div class="form-group">
							<label for="icode" class="col-md-3 control-label">Tên đăng nhập</label>
							<div class="col-md-9">
								<form:input path="userName" cssClass="form-control" />
							</div>
						</div>

						<div class="form-group">
							<label for="password" class="col-md-3 control-label">Mật khẩu</label>
							<div class="col-md-9">
								<form:password path="password" cssClass="form-control" />
							</div>
						</div>
						<div class="form-group">
							<label for="password" class="col-md-3 control-label">Nhập lại mật khẩu</label>
							<div class="col-md-9">
								<form:password path="password" cssClass="form-control" />
							</div>
						</div>

						<div class="form-group">
							<label for="email" class="col-md-3 control-label">Email</label>
							<div class="col-md-9">
								<form:input path="email" cssClass="form-control" />
							</div>
						</div>

						<div class="form-group">
							<!-- Button -->
							<div class="col-md-offset-3 col-md-9">
								<form:button cssClass="btn btn-primary">Đăng ký</form:button>
							</div>
						</div>

					</form:form>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>

4/ Tạo tiếp một view khác tên signup-success bên trong thư mục views

Nhập code cho signup-success

5/ Tạo mới 3 thư mục là resources, css và js như hình bên dưới

Tải và sao chép 3 tập tin bootstrap.min.css, bootstrap.min.js và jquery-1.11.1.min.js vào thư mục css và js

6/ Mở tập tin AppConfig, cài đặt WebMvcConfigurer và bổ sung phương thức addResourceHandlers

Hướng dẫn sử dụng form trong Spring MVC 5  Build, Deploy và Run

Kết quả khi chạy

http://localhost:8080/Spring5MVCProject/showSignUpForm

Nhập thông tin

Chọn Đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.