post-image

Kiểm thử tích hợp trong Spring MVC

1. Tổng quan

Kiểm thử tích hợp là các phép kiểm thử kiểm tra mối giao tiếp đầu/cuối giữa các thành phần của hệ thống. Ví dụ như kiểm tra hành vi của backend trước request của frontend.

Thư viện

Kiểm thử tích hợp trong Spring MVC cũng yêu cầu một framework kiểm thử đơn vị, chẳng hạn JUnit, ngoài ra còn có thư viện Spring Tests để tích hợp unit test framework dễ dàng hơn.

testCompile group: 'org.junit.jupiter', name: 'junit-jupiter-engine', version: '5.2.0'
testCompile group: 'org.junit.platform', name: 'junit-platform-commons', version: '1.2.0'
testCompile group: 'org.junit.platform', name: 'junit-platform-launcher', version: '1.2.0'

testCompile group: 'org.springframework', name: 'spring-test', version: '4.3.24.RELEASE'
testCompile group: 'com.github.sbrannen', name: 'spring-test-junit5', version: '1.2.0'

Khi kiểm thử tích hợp, để đảm bảo các thành phần của hệ thống được kiểm thử một cách cô lập, việc giả lập các thành phần phụ thuộc là cần thiết. Chẳng hạn, để test service thì giả lập repository, để test controller thì giả lập service. Việc này được thực hiện nhờ thư viện mock (giả tạo).

testCompile group: 'org.mockito', name: 'mockito-all', version: '1.10.19'

Kích hoạt Spring Test

Khi sử dụng junit flatform, JUnit Framework đã có khả năng cấu hình compile, build và thực thi kiểm thử mà không cần chỉ định gì đặc thù.

@WebAppConfiguration
@SpringJUnitJupiterConfig(CustomerControllerTestConfig.class)
public class CustomerControllerTest {

Khi kiểm thử những thành phần tiếp xúc với http, sử dụng @WebApplicationConfiguration để nạp các đối tượng phụ thuộc cần thiết cho web.

Sử dụng @SpringJUnitJupiterConfig để nạp các đối tượng phụ thuộc khác, tự định nghĩa, chẳng hạn:

@Configuration
@ComponentScan("cg.wbd.grandemonstration")
@EnableSpringDataWebSupport
public class CustomerControllerTestConfig {
 @Bean
 public CustomerService customerService() {
  return Mockito.mock(CustomerServiceImplWithSpringData.class);
 }

 @Bean
 public ProvinceService provinceService() {
  return Mockito.mock(ProvinceServiceImplWithSpringData.class);
 }

 @Bean
 public DataSource dataSource() {
  return new EmbeddedDatabaseBuilder()
    .setType(EmbeddedDatabaseType.H2)
    .setName("cms")
    .build();
 }
}

Giả tạo các đối tượng phụ thuộc của webapp

Thư viện MockMvc sẽ hỗ trợ cho kiểm thử Spring MVC. Nó bao gói các đối tượng phụ thuộc cần thiết của webapp.

private MockMvc mockMvc;

@BeforeEach
void setUp() {
 MockitoAnnotations.initMocks(this);
 mockMvc = MockMvcBuilders
   .standaloneSetup(customerController)
   .setCustomArgumentResolvers(new PageableHandlerMethodArgumentResolver())
   .build();
}

Viết kiểm thử tích hợp

Kiểm thử tên view

@Test
public void givenHomePageURI_whenMockMVC_thenReturnsIndexJSPViewName() {
 this.mockMvc
   .perform(get("/homePage"))
   .andDo(print())
   .andExpect(view().name("index"));
}

perform get sẽ giả lập gửi một request tới url chỉ định

andDo print giúp in request và response tới luồng out, phục vụ debug

expect view name xác nhận xem có đúng là view chỉ định được sử dụng không

Kiểm thử response body

@Test
public void givenGreetURI_whenMockMVC_thenVerifyResponse() {
 MvcResult mvcResult = this.mockMvc
   .perform(get("/greet"))
   .andDo(print())
   .andExpect(status().isOk())
   .andExpect(jsonPath("$.message").value("Hello World!!!"))
   .andReturn();

 Assert.assertEquals("application/json;charset=UTF-8", mvcResult.getResponse().getContentType());
}

expect status isOk xác nhận rằng HTTP code của response là 200

expect json path xác nhận cấu trúc của body

and return giúp trả về đối tượng mvcResult (để assert tiếp)

câu lệnh assert equal đã được dùng để xác nhận header của response

Kiểm thử request get với param

Path param:

@Test
public void givenGreetURIWithPathVariable_whenMockMVC_thenResponseOK() {
 this.mockMvc
   .perform(get("/greetWithPathVariable/{name}", "John"))
   .andDo(print())
   .andExpect(status().isOk())
   .andExpect(content().contentType("application/json;charset=UTF-8"))
   .andExpect(jsonPath("$.message").value("Hello World John!!!"));
}

Query param:

@Test
public void givenGreetURIWithQueryParameter_whenMockMVC_thenResponseOK() {
 this.mockMvc
   .perform(get("/greetWithQueryVariable")
   .param("name", "John Doe"))
   .andDo(print())
   .andExpect(status().isOk())
   .andExpect(content().contentType("application/json;charset=UTF-8"))
   .andExpect(jsonPath("$.message").value("Hello World John Doe!!!"));
}

Kiểm thử request post

@Test
public void givenGreetURIWithPost_whenMockMVC_thenVerifyResponse() {
 this.mockMvc
   .perform(post("/greetWithPost"))
   .andDo(print())
   .andExpect(status().isOk())
   .andExpect(content().contentType("application/json;charset=UTF-8"))
   .andExpect(jsonPath("$.message").value("Hello World!!!"));
}

Tổng kết

Trên đây là khái quát những điểm đáng chú ý trong kiểm thử tích hợp Spring MVC. Hãy làm bài thực hành để hiểu thêm chi tiết.

 • Tham khảo tài liệu hướng dẫn thực hành TẠI ĐÂY!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.