[Bài đọc] Cookie trong Spring MVC

Đọc Http Cookie trong Spring MVC Spring MVC framework cung cấp một annotation rất hữu ích là @CookieValue để truy cập tập dữ liệu trong bất kỳ http cookie nào. Annotation này có thể lấy ra cookie từ http request  và lặp qua danh sách cookie. Annotation @CookieValue có thể

[Bài đọc] Session trong Spring MVC

1. @SessionAttributes Annotation @SessionAttributes được sử dụng ở cấp độ lớp. Thông thường, nó được sử dụng trên lớp @Controller. Giá trị của ‘value’ là 1 kiểu String có tên phù hợp với tên được sử dụng trong @ModelAttribute ở cấp phương thức hoặc ở cấp tham số phương thức.

post-image

[Thực hành] Thực thi các câu lệnh CRUD trên CSDL có sẵn

Mục tiêu Luyện tập với các lệnh thao tác CRUD với dữ liệu trong bảng.  Mô tả bài toán Hướng dẫn nộp bài: Up code lên github Paste link github vào phần nộp bài Cho sẵn một một database có bảng customers. Import bảng customers vào trong CSDL. Thực hành với các

post-image

[Bài đọc] Các câu lệnh CRUD trong MySQL

Lệnh INSERT Câu lệnh INSERT INTO được sử dụng để chèn một bản ghi mới vào bảng.  Cú pháp:  Cách 1: Sử dụng khi bạn chỉ định một số cột sẽ chèn dữ liệu vào. Trong đó:   table_name là tên của bảng column1, column2,… là tên các cột value1, value2,

post-image

[Bài tập] Validate form đăng ký

Mục tiêu Luyện tập triển khai cơ chế validate trong Spring MVC. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một tính năng cho phép người dùng thực hiện đăng ký lên hệ thống.Form đăng ký cho phép người dùng nhập các thông tin của tài khoản, hệ