[Bài đọc] Model 2 và mẫu thiết kế MVC

Nguồn: Spring MVC: A Tutorial (Second Edition), Paul Deck Có hai mô hình được sử dụng trong thiết kế ứng dụng web với Java, đó là Model 1 và Model 2. Model 1 là page-centric (lấy trang làm trung tâm) và chỉ phù hợp với những ứng dụng rất nhỏ. Model

[Bài đọc] Interface ViewResolver

Controller do người dùng định nghĩa trả về tên của view và các thông tin chi tiết khác tới Front Controller. Tên của view được trả về có kiểu là String, nên cần xử lý tiếp bởi ViewResolver. Dưới đây là một vài ViewResolvers có thể sử dụng để trả

[Bài đọc] Class ModelMap

Class ModelMap là lớp con của LinkedHashMap được sử dụng trong việc xây dựng data model bằng sử dụng kiểu dữ liệu cặp gồm key và value. ModelMap sử dụng phương thức addAttribute() để tạo liên kết giữa model và tên logic trong model. Thuộc tính đặt trong ModelMap có

[Bài đọc] Class ModelAndView

Class ModelAndView có nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo ra các hồi đáp (response). Các thể hiện của ModelAndView giúp dễ dàng tạo liên kết giữa data model và view. Trong đó data model là đối tượng chứa dữ liệu để hiển thị lên view. Dòng lệnh dưới đây

[Bài đọc] Controller

Spring controller nhận ủy quyền xử lý các request từ phía front controller. Công việc cơ bản của nó là nhận dữ liệu cần thiết từ front controller, xác định view cần sử dụng, triệu gọi lớp xử lý nghiệp vụ cần thiết, sắp xếp dữ liệu mà view cần

[Bài đọc] Front Controller DispatcherServlet

DispacherServlet hoạt động như một Front Controller trong các ứng dụng Spring MVC. Front Controller là bộ phận tiền nhận diện request, nhận diện mong muốn từ phía client cũng như các dữ liệu liên quan, tìm controller phù hợp và gửi dữ liệu liên quan tới để ủy quyền

[Bài đọc] Dependency Injection

Dependency Injection Có một quy tắc thiết kế quan trọng là các tầng khác nhau của hệ thống chỉ phụ thuộc tới interface. Việc tuân thủ quy tắc này giúp cho phần mềm dễ thay đổi hay mở rộng hơn. Tuy vậy, nếu không có phương pháp phù hợp, việc

[Bài đọc] Spring Framework

Spring Framework là một thư viện mã nguồn mở, sử dụng để phát triển các ứng dụng doanh nghiệp. Nó bao gồm khoảng hai mươi module khác nhau. Spring là một framework giúp các nhà phát triển xây dựng những hệ thống và ứng dụng chạy trên JVM một cách

[Bài đọc] Ứng dụng Spring MVC đầu tiên

Nguồn: Spring MVC: A Tutorial (Second Edition), Paul Deck Ứng dụng springmvc-intro1 giới thiệu một ứng dụng Spring MVC cơ bản. Nó cho bạn thấy cách hoạt động của Spring MVC. Cấu trúc thư mục Hình 3.1 cho thấy cấu trúc thư mục của springmvc-intro1. Lưu ý rằng thư mục WEB-INF/lib chứa tất cả

[Bài đọc] Spring MVC

Spring Framework là một nền tảng mã nguồn mở phổ biến để phát triển ứng dụng Java EE. Nền tảng này được cài đặt đầy đủ các đặc tính của MVC pattern để xây dựng các ứng dụng Web. Spring Framework cung cấp một front controller để xử lý hoặc lắng nghe mỗi