post-image

Spring MVC đăng nhập bằng google

1. Tổng quan

Các công nghệ sử dụng:

 • Spring 5.0.2.RELEASE
 • Spring Security 5.0.2.RELEASE
 • Maven
 • Tomcat
 • JDK 1.8
 • Eclipse + Spring Tool Suite

Tạo ứng dung/project trên google API

(Xem lại: Tạo ứng dụng google+ để đăng nhập thay tài khoản)

Ở đây mình tạo ứng dụng “stackajva-demo-login” với:

 • Client ID = 127492257645-9j4f1o189sq15fmg41dr4bmc8u3lv53s.apps.googleusercontent.com
 • Client Secret = VN2CMuNb92bRrasiZ0MnXfMU

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Tạo Maven Project

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Thư viện sử dụng:

 • pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<groupId>stackjava.com</groupId>

<artifactId>SpringMvcGoogle</artifactId>

<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

<packaging>war</packaging>


<properties>

<spring.version>5.0.2.RELEASE</spring.version>

<spring.security.version>5.0.2.RELEASE</spring.security.version>

<jstl.version>1.2</jstl.version>


</properties>


<dependencies>

<!-- Spring MVC -->

<dependency>

<groupId>org.springframework</groupId>

<artifactId>spring-webmvc</artifactId>

<version>${spring.version}</version>

</dependency>


<!-- Spring Security -->

<dependency>

<groupId>org.springframework.security</groupId>

<artifactId>spring-security-web</artifactId>

<version>${spring.security.version}</version>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.springframework.security</groupId>

<artifactId>spring-security-config</artifactId>

<version>${spring.security.version}</version>

</dependency>


<!-- JSP/Servlet -->

<dependency>

<groupId>javax.servlet.jsp</groupId>

<artifactId>jsp-api</artifactId>

<version>2.2</version>

<scope>provided</scope>

</dependency>

<dependency>

<groupId>javax.servlet</groupId>

<artifactId>servlet-api</artifactId>

<version>2.5</version>

<scope>provided</scope>

</dependency>


<!-- jstl for jsp page -->

<dependency>

<groupId>jstl</groupId>

<artifactId>jstl</artifactId>

<version>${jstl.version}</version>

</dependency>


<!-- org.apache.httpcomponents -->

<dependency>

<groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>

<artifactId>fluent-hc</artifactId>

<version>4.5.5</version>

</dependency>


<!-- Jackson -->

<dependency>

<groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>

<artifactId>jackson-databind</artifactId>

<version>2.9.3</version>

</dependency>


</dependencies>

</project>

Mình sử dụng thêm thư viện httpcomponents để gửi request bên trong code Java và jackson  để xử lý dữ liệu JSON

File cấu hình Spring MVC

 • spring-mvc-servlet.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"

xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd

 http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.3.xsd">


<context:component-scan base-package="stackjava.com.springmvcgoogle" />


<bean

class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">

<property name="prefix">

<value>/WEB-INF/views/jsp/</value>

</property>

<property name="suffix">

<value>.jsp</value>

</property>

</bean>


</beans>

File cấu hình Spring Security

 • spring-security.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<beans:beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/security"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans"

xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd

 http://www.springframework.org/schema/security http://www.springframework.org/schema/security/spring-security.xsd">


<http auto-config="true">

<intercept-url pattern="/admin**" access="hasRole('ROLE_ADMIN')" />

<intercept-url pattern="/user**" access="hasRole('ROLE_ADMIN') or hasRole('ROLE_USER')" />

<access-denied-handler error-page="/403"/>

<form-login

login-page="/login"

login-processing-url="/j_spring_security_login"

default-target-url="/user"

authentication-failure-url="/login?message=error"

username-parameter="username"

password-parameter="password" />

<logout logout-url="/j_spring_security_logout"

logout-success-url="/login?message=logout" delete-cookies="JSESSIONID" />

</http>


<authentication-manager>

<authentication-provider>

<user-service>

<user name="kai" password="{noop}123456" authorities="ROLE_ADMIN" />

<user name="sena" password="{noop}123456" authorities="ROLE_USER" />

</user-service>

</authentication-provider>

</authentication-manager>

</beans:beans>

File controller

 • BaseController.java
package stackjava.com.springmvcgoogle.controller;


import java.io.IOException;


import javax.servlet.http.HttpServletRequest;


import org.apache.http.client.ClientProtocolException;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

import org.springframework.security.authentication.UsernamePasswordAuthenticationToken;

import org.springframework.security.core.context.SecurityContextHolder;

import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;

import org.springframework.security.web.authentication.WebAuthenticationDetailsSource;

import org.springframework.stereotype.Controller;

import org.springframework.ui.Model;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;


import stackjava.com.springmvcgoogle.common.GooglePojo;

import stackjava.com.springmvcgoogle.common.GoogleUtils;


@Controller

public class BaseController {


@Autowired

private GoogleUtils googleUtils;


@RequestMapping(value = { "/", "/login" })

public String login(@RequestParam(required = false) String message, final Model model) {

if (message != null && !message.isEmpty()) {

if (message.equals("logout")) {

 model.addAttribute("message", "Logout!");

}

if (message.equals("error")) {

 model.addAttribute("message", "Login Failed!");

}

if (message.equals("google_error")) {

 model.addAttribute("message", "Login by Facebook Failed!");

}

}

return "login";

}


@RequestMapping("/login-google")

public String loginGoogle(HttpServletRequest request) throws ClientProtocolException, IOException {

String code = request.getParameter("code");


if (code == null || code.isEmpty()) {

return "redirect:/login?message=google_error";

}


String accessToken = googleUtils.getToken(code);


 GooglePojo googlePojo = googleUtils.getUserInfo(accessToken);

 UserDetails userDetail = googleUtils.buildUser(googlePojo);

 UsernamePasswordAuthenticationToken authentication = new UsernamePasswordAuthenticationToken(userDetail, null,

 userDetail.getAuthorities());

 authentication.setDetails(new WebAuthenticationDetailsSource().buildDetails(request));

 SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(authentication);

return "redirect:/user";

}


@RequestMapping("/user")

public String user() {

return "user";

}


@RequestMapping("/admin")

public String admin() {

return "admin";

}


@RequestMapping("/403")

public String accessDenied() {

return "403";

}

}

Method loginGoogle xử lý kết quả trả về từ google

 • Lấy code mà google gửi về sau đó đổi code sang access token
 • Sử dụng access token lấy thông tin user (có thể thực hiện lưu lại thông tin vào database để quản lý)
 • Chuyển thông tin user sang đối tượng UserDetails để spring security quản lý
 • Sử dụng đối tượng UserDetails trên giống như thông tin authentication (tương đương với đăng nhập bằng username/password)

File GoogleUtils.java

Thực hiện gửi request tới google (lấy access_token, lấy thông tin tài khoản)

 • GoogleUtils.java
package stackjava.com.springmvcgoogle.common;


import java.io.IOException;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;


import org.apache.http.client.ClientProtocolException;

import org.apache.http.client.fluent.Form;

import org.apache.http.client.fluent.Request;

import org.springframework.security.core.GrantedAuthority;

import org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority;

import org.springframework.security.core.userdetails.User;

import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;

import org.springframework.stereotype.Component;


import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;

import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;


@Component

public class GoogleUtils {


public static String GOOGLE_CLIENT_ID = "127492257645-9j4f1o189sq15fmg41dr4bmc8u3lv53s.apps.googleusercontent.com";

public static String GOOGLE_CLIENT_SECRET = "VN2CMuNb92bRrasiZ0MnXfMU";

public static String GOOGLE_REDIRECT_URI = "http://localhost:8080/SpringMvcGoogle/login-google";

public static String GOOGLE_LINK_GET_TOKEN = "https://accounts.google.com/o/oauth2/token";

public static String GOOGLE_LINK_GET_USER_INFO = "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/userinfo?access_token=";

public static String GOOGLE_GRANT_TYPE = "authorization_code";


public String getToken(final String code) throws ClientProtocolException, IOException {

String response = Request.Post(GOOGLE_LINK_GET_TOKEN)

 .bodyForm(Form.form().add("client_id", GOOGLE_CLIENT_ID)

 .add("client_secret", GOOGLE_CLIENT_SECRET)

 .add("redirect_uri", GOOGLE_REDIRECT_URI).add("code", code)

 .add("grant_type", GOOGLE_GRANT_TYPE).build())

 .execute().returnContent().asString();


 ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();

 JsonNode node = mapper.readTree(response).get("access_token");

return node.textValue();

}


public GooglePojo getUserInfo(final String accessToken) throws ClientProtocolException, IOException {

String link = GOOGLE_LINK_GET_USER_INFO + accessToken;

String response = Request.Get(link).execute().returnContent().asString();

 ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();

 GooglePojo googlePojo = mapper.readValue(response, GooglePojo.class);

System.out.println(googlePojo);

return googlePojo;


}


public UserDetails buildUser(GooglePojo googlePojo) {

boolean enabled = true;

boolean accountNonExpired = true;

boolean credentialsNonExpired = true;

boolean accountNonLocked = true;

 List<GrantedAuthority> authorities = new ArrayList<GrantedAuthority>();

 authorities.add(new SimpleGrantedAuthority("ROLE_USER"));

 UserDetails userDetail = new User(googlePojo.getEmail(),

"", enabled, accountNonExpired, credentialsNonExpired, accountNonLocked, authorities);

return userDetail;

}


}

File GooglePojo.java

Dùng để chứa các thông tin tài khoản (email, name…) gửi về từ google.

 • GooglePojo.java
package stackjava.com.sbgoogle.common;


public class GooglePojo {


private String id;

private String email;

private boolean verified_email;

private String name;

private String given_name;

private String family_name;

private String link;

private String picture;


 // getter-setter

}

Các file view:

 • login.jsp
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>

<html>

<head>

<title>login</title>

</head>

<body>

<h1>Spring MVC Security - Login with Google</h1>

<h2>${message}</h2>


<a href="https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?scope=email&redirect_uri=http://localhost:8080/SpringMvcGoogle/login-google&response_type=code

 &client_id=127492257645-9j4f1o189sq15fmg41dr4bmc8u3lv53s.apps.googleusercontent.com&approval_prompt=force">Login With Google</a>


<form name='loginForm' action="<c:url value='j_spring_security_login' />" method='POST'>

<table>

<tr>

<td>User:</td>

<td><input type='text' name='username'></td>

</tr>

<tr>

<td>Password:</td>

<td><input type='password' name='password' /></td>

</tr>

<tr>

<td colspan='2'><input name="submit" type="submit" value="login" /></td>

</tr>

</table>

<input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value="${_csrf.token}" />


</form>

</body>

</html>

 • admin.jsp
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>

<html>

<head>

<title>Admin Page</title>

</head>

<body>

<h1>Admin Page</h1>

<h2>Welcome: ${pageContext.request.userPrincipal.name}</h2>

<a href="<c:url value="/user" />">User Page</a>

<br/><br/>

<form action="<c:url value="/j_spring_security_logout" />" method="post">

<input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value="${_csrf.token}" />

<input type="submit" value="Logout" />

</form>


</body>

</html>
 • user.jsp
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>

<html>

<head>

<title>User Page</title>

</head>

<body>

<h1>User Page</h1>

<h2>Welcome: ${pageContext.request.userPrincipal.name}</h2>

<a href="<c:url value="/admin" />">Admin Page</a>

<br/><br/>


<form action="<c:url value="/j_spring_security_logout" />" method="post">

<input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value="${_csrf.token}" />

<input type="submit" value="Logout" />

</form>


</body>

</html>
 • 403.jsp
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>

<html>

<head>

<title>403</title>

</head>

<body>

<h1>403</h1>

<span>Hi: ${pageContext.request.userPrincipal.name} you do not have permission to access this page</span>

<a href="<c:url value="/user" />">User Page</a>

<br/><br/>

<form action="<c:url value="/j_spring_security_logout" />" method="post">

<input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value="${_csrf.token}" />

<input type="submit" value="Logout" />

</form>


</body>

</html>

Demo:

Đăng nhập bình thường bằng tài khoản kai/123456

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Code ví dụ Spring MVC login bằng google/gmail

Đăng nhập bằng tài khoản google (gmail)

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Chọn tài khoản gmail sẽ dùng để đăng nhập.

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Tài khoản đăng nhập qua gmail không có quyền truy cập trang /admin vì chỉ có role user

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail stackjava.com

Okay, Done!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.